W dniu 27 lipca w Starostwo Powiatowe w Żywcu podczas konferencji prasowej podsumowało m.in. swoje działania oraz zaprezentowało plany w zakresie inwestycji drogowych na drogach przez nich zarządzanych. Do końca roku wydatki na remonty i przebudowy wyniosą ponad 40 mln złotych.

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW INTERREG oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

INTERREG

Końcem maja br. zakończyła się realizacja transgranicznego projektu „Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej”. W ramach projektu po stronie polskiej wykonana została przebudowa drogi powiatowej Nr 1447 S Rajcza – Sól - Zwardoń; przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica-Milówka - Rajcza - Ujsoły - gr. państwa, rozbiórka istniejących i budowa nowych obiektów mostowych w ciągu DP 1439 S w miejscowości Ujsoły i Rajcza. Zgodnie z założeniami projektu podniesiona została jakość połączeń infrastruktury drogowo-mostowej, poprawiono poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz zwiększono mobilność i dostępność regionu przygranicznego do infrastruktury TEN-T. Całkowita  długość przebudowanych dróg powiatowych w ramach projektu w Polsce wyniosła 8,9217 km. Koszt inwestycji po stronie polskiej wyniósł ponad 4 mln. euro.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przy udziale budżetu Powiatu Żywieckiego

Powiat Żywiecki zakończył realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w m. Bystra (finansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1430 S Bystra - Juszczynka w m. Bystra (finansowanej z budżetu Powiatu Żywieckiego). Zakres robót obejmował między innymi frezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy w kruszyw łamanych, poszerzenie jezdni, budowę chodnika  na odcinku 250 mb, budowę kanalizacji deszczowej, zmianę stałej organizacji ruchu przez wprowadzenie dodatkowych przejść dla pieszych. Inwestycję zakończyło wymalowanie oznakowania poziomego. Koszt inwestycji wyniósł ponad 320 tys. złotych.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zakończona została również realizacja projektów:

  • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1412 S Łękawica - Rychwałd - Pewel Mała w miejscowości Łękawica”, realizowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu wykonana została przebudowa drogi o długości 250 mb, równocześnie wykonano budowę chodnika na przedmiotowym odcinku drogi. Wartość projektu wyniosła ponad 352 tys. zł.

  • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 S Łodygowice - Bierna - Zarzecze w miejscowości Łodygowice” (realizowanego z PROW 2014-2020). W ramach tego projektu również wykonano przebudowę drogi o długości 250 mb oraz wykonano budowę chodnika na przedmiotowym odcinku drogi. Wartość projektu wyniosła ponad 436 tys. zł.

 

„LEPSZE POŁĄCZENIA Z SIECIĄ TEN-T SZANSĄ ROZWOJU POWIATU ŻYWIECKIEGO I POWIATU ČADCA” – NOWE INWESTYCJE!

27 grudnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V A Polska-Słowacja 2014-2020.

Partnerzy: Powiat Żywiecki i Miasto Čadca przystępują do procedury przetargowej, w następstwie której wyłonieni zostaną wykonawcy inwestycji:

  • przebudowa drogi powiatowej 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-granica Państwa w km od 0+000 do km 1+410 na terenie Gminy Milówka (od skrzyżowania z drogą ekspresową S 69 do mostu na rz. Sole;
  • rozbiórka i odbudowa 2 mostów: w ciągu drogi 1439 S – w km 18+088 w m. Glinka w Gminie Ujsoły; w ciągu DP 1447 S w km 4+924 w m. Sól w Gminie Rajcza;
  • przebudowa i modernizacja warstw ścieralnych i nawierzchni drogowych dróg zbiorczych, miejskich i serwisowych w mieście Čadca 6,894 km.

Koszt realizacji inwestycji po stronie polskiej wynosi około 5 mln. złotych

Udostępnij Drukuj E-mail